Kategoria: enpresa

abantzu

1.   izen · Aurrera egitea eta horren ondorioa.

2.  (enpresa)  izen · Diruzko mailegua, gero jaso beharreko diruaren aurrerapen gisa.

3.   aditzondo · Gutxi falta dela adierazteko.

albaran

1.  (hego) (enpresa)  izena · Emate-agiri.

amortizazio aurreratu

1.  (enpresa)  izen · Mailegu bat itzultzerakoan, adostutako amortizazio-sisteman aurreikusi gabeko amortizazio edo maileguaren itzulketa.

amortizazio konstante

1.  (enpresa)  izen · Mailegu bat amortizatu edo itzultzeko metodoa, non interesez gainera amortizaziorako kuota konstanteak ordaintzen diren.

amortizazio-kuota

1.  (enpresa)  izen · Mailegu edo bestelako zor-titulu bat itzultzeko aldiro ordaintzen den zenbateko bakoitza.

2.  (enpresa)  izen · Ondasun iraunkor batek denboran zehar duen balio-galera aurreikusteko aldiro egiten den finantza-zuzkiduretako bakoitza.

amortizazio-sistema

1.  (enpresa)  izen · Mailegu bat, interesak barne, itzultzeko ezartzen den metodoa.

amortizazio-zuzkidura

1.  (enpresa)  izen · Aktibo bat amortizatzeko une jakin batean egiten den funtsen ekarpena.

babesle

1.   izen ·  izenondo · Babestu egiten duena.

2.  (enpresa)  izen ·  izenondo · Diruz edo bestelako baliabideak eskainiz, jarduera edo enpresa bat laguntzen duena.

banaketa-kanal

1.  (enpresa)  izena · Enpresa bateko produktuak eta zerbitzuak bezeroen eskura jartzeko modua.

banaketa-zentro

1.  (enpresa)  izen · Produktu eta gaien banaketarako, enpresetatik enpresetara edo enpresetatik kontsumitzaileengana, erabiltzen den instalakuntza zabala.

bat egite puru

1.  (enpresa)  izen · Enpresa desberdinak fusionatu edo elkartzeko enpresa zaharrak desegin eta enpresa berri bat sortzen deneko enpresa-fusio mota. 

berandutza

1.  (enpresa)  izen · Finantza obligazio bat dagokion epemugan ez betetzea.

bono bihurgarri

1.  (enpresa)  izen · Jaulkiko diren akzio berriekin trukatzen den bonoa, bonoaren jabearen borondatez edo sozietateak derrigortuta.

bono trukagarri

1.  (enpresa)  izen · Jaulkitako akzioekin trukatu daitekeen zor titulua.

2.  (merkataritza)  izen · Aurrez ezarritako ondasun edo zerbitzuekin truka daitekeen balio jakineko erosketa txartela, zozketa edo lehiaketa bidez irabazi edo aurretik diruz erosi dena.

bukaerako izakin

1.  (enpresa) (pluralean)  izena · Ekitaldi ekonomikoaren bukaeran enpresako biltegian dauden izakinen kopurua eta horien balioa, hasierako izakinekin alderatuta, ekitaldiko izakinen aldakuntza kalkulatzeko behar dena.

desbinkulazio

1.   izena · Zerbaitekiko harreman edo lotura dagoelarik, hura etetea.

2.  (enpresa)  izena · Langile batek lan egiten duen enpresarerkiko lan harremana etetea.

3.  (politika)  izena · Greba deialdiekin bat egiteko antolatzen diren asanblea eta batzarretan, pertsona batek edo batzuek haietan erabakitzen denarekin bat ez egitea.

4.  (psikologia)  izena · Gogo eza.

ekintzailetza

1.   izen · Ekintzailearen jarduera.

2.  (enpresa)  izen · Negozio, enpresa edo gizarte proiektu berriak abiarazi eta garatzeko jarduera.

emate-agiri

1.  (enpresa)  izena · Eskatutako produktuak eta gaien zerrenda bezeroari entregatu zaizkiola ziurtatzen duen agiria.

erreserba-zentral

1.  (enpresa)  izen · Gehienbat turismo eta aisialdiarekin loturiko zerbitzuen erreserbak banaketa-kanal ezberdinetatik denbora errealean jaso eta kudeatu egiten dituen sistema telematiko zentralizatua.

errotazio-funts

1.  (enpresa)  izen · Enpresa batek bere jarduera aurrera eramateko epe laburrera behar izaten dituen baliabide finantzarioen zenbatekoa, aktibo korronteari pasibo korrontea kenduz kalkulatzen dena.

estrategia funtzional

1.  (enpresa)  izena · Enpresa batek bere negozio baterako ezarri dituen helburuak lortzeko, enpresaren arlo bakoitzean definitu egiten dituen azpihelburu eta haiek betetzeko ekintza-planen multzoa.

estrategia korporatibo

1.  (enpresa)  izena · Korporazio-estrategia.

frankiziatzaile

1.  (enpresa)  izen · Berak sortutako marka ustiatu eta marka horretako produktuak edo zerbitzuak merkaturatzea eskaintzen duen konpainia, ordainsari baten trukean.

gainsari

1.  (enpresa)  izen · Soldata edo bestelako ordainsarietan gehitzen den osagarria.

2.  (kirola)  izen · Kirol jardunaldi batean, irabazle edo lehenengo postuetan suertatzeagatik ematen den hobaria.

gehienezko stock

1.  (enpresa)  izena · Enpresa batek bere biltegietan kostu gehigarririk gabe gorde eta kudeatu dezakeen izakinen kopuru edo bolumen handiena.

gestio-informatika

1.  (informatika) (enpresa)  izen · Enpresen gestio edo kudeaketarako programa eta aplikazioak lantzen dituen informatikaren arloa.

handizkako saltegi

1.  (enpresa)  izen · Produktuak handizka edo kopuru handitan eskaini eta saltzen dituen denda.

hasierako izakin

1.  (plural) (enpresa)  izena · Ekitaldi ekonomikoaren hasieran enpresako biltegian dauden izakinen kopurua eta horien balioa, bukaerako izakinekin alderatuta, ekitaldiko izakinen aldakuntza kalkulatzeko behar dena.

hipoteka-mailegua

1.  (enpresa)  izen · Haren ordainketarako berme gisa ondasun higiezin edo ontzi bat, haien gaineko hipoteka alegia, hartzen duen mailegu-kontratuaren aldaera.

I+G+b

1.  (enpresa)  izena · Ikerkuntza, garapena eta berrikuntza jardueren multzoa.

IGb

1.  (enpresa)  izena · IGB; ikerkuntza, garapena eta berrikuntza jardueren multzoa.

ingurune espezifiko

1.  (enpresa)  izena · Negozio bati dagokion sektore ekonomikoaren ezaugarrien multzoa, hala nola produktu eta zerbitzuen eskaintza eta lehiakideak, zeinaren azterketa beharrezkoa den negozio horretan enpresaren es

kaleko salmenta

1.  (enpresa)  izen · Kalean bertan egiten den produktuen eskaintza eta horien salmenta.

komertzializazio

1.  (enpresa)  izena · Merkaturatze.

kontabilizatu

1.  (enpresa)  aditza · Kontabilitatean erregistratu; kalkulu eta zenbaketa batean jaso edo kontuan hartu.

kontsumitzaile potentzial

1.  (enpresa)  izen · Ziur ez bada ere, etorkizunean produktu edo zerbitzu jakin bat eskuratu eta kontsumituko lezakeen indibiduo edo banakoa, produktuak edo zerbitzuak bere beharrak asetzeko egokia delakoan.

kontu-sail

1.  (enpresa)  izen · Kontabilitate-kontu baten bitartez zehazturiko elementu-multzoa eta horren balioa.

korporazio-estrategia

1.  (enpresa)  izena · Korporazio edo negozio edo jarduera anitz biltzen dituen enpresa baten baitan, enpresako baliabideak negozio horietara bideratzeko egiten den analisia, erabakia eta horren gauzatzea.

kostu gehigarri

1.  (enpresa)  izen · Lan, jarduera, zerbitzu edo ekoizpen handiagoagatik kostu total bati gehitzen zaion kostuaren zatia.

kostu-lidergo

1.  (enpresa)  izena · Sektore bereko beste enpresek baino kostu txikiagoarekin ekoizten duen enpresaren egoera abantailatsua.

kreditu-kontu

1.  (enpresa)  izen · Diru kopuru bat hartzaile baten eskura jartzen den banku-kontua, diru kopuru horretatik, kreditu gisa, behar duena har dezan dezan, erabilitako diruaren interesen trukean.

kutxazain automatiko

1.  (enpresa) Libreta edo txartel baten bitartez banku-kontu batetik dirua atera edo hartara sartzeko makina automatikoa, telematikoki bankuko datu-zentroarekin konektaturik dagoena, eragiketa ziurtatzeko.

lan-baimen

1.  (enpresa)  izen · Langile bati lanpostua aldi baterako uzteko ematen zaion baimena.

2.   izen · Atzerriko herrialde batean lan egin ahal izateko hango administrazioari eskatzen zaion baimena.

lan-elkarrizketa

1.  (enpresa)  izen · Lanpostu baterako hautagai bati egiten zaion galdera multzoa, hark emandako erantzunekin batera, hura lanpostua betetzeko egokia den erabaki edo balioesteko egiten dena. 

lehiakor

1.   izenondoa · Norgehiagokan edo lehian, aurkariei gailendu eta gorena izateko gaitasuna duena.

2.  (enpresa)  izenondoa · Enpresa bati buruz, merkatu batean beste enpresekiko lehian bere helburuak lortzeko ahalmena duena.

3.  (enpresa)  izenondoa · Prezio, kostu edo enpresako beste aldagai bati buruz, lehiakideena baino hobea dena eta beraz merkatuan gailentzen laguntzen duena.

mailegu-kartera

1.  (enpresa)  izen · Enpresa edo beste erakunde batek eman dituen mailegu eta antzeko finantzaketa-tresnen bolumen edo guztizko zenbatekoa.

maniobra-funts

1.  (enpresa)  izen · Enpresa batean, epe laburreko jarduera ekonomikoa garatzeko behar den finantzazio iraunkorra, aktibo korronteari pasibo korrontea (epe laburreko zorrak, alegia) kenduz kalkulatzen dena.

merkataritza zuzendaritza

1.  (enpresa)  izen · Enpresako produktuak eta zerbitzuak merkaturatzeaz eta marketinaz arduratzen den zuzendaritzaren arloa eta horri dagokion saila.

merkatu-lider

1.  (enpresa)  izen · Sektore ekonomiko batean, merkatu-kuota handiena duen enpresa.

merkaturaketa

1.  (enpresa)  izena · Merkaturatze.

merkaturatze

1.  (enpresa)  izena · Merkaturatzeko ekintza eta bere ondorioa; Produktu edo zerbitzu bat diseinatzetik merkatuan kontsumitzaileen esku jarri arteko prozesua, negozio bat garatzea eta bezeroen beharrak asetzea hel

negozio-estrategia

1.  (enpresa)  izena · Negozio edo jarduera ekonomiko bakun baten baitan, enpresa batek sektore horretan kokatu, jardun eta garatzeko ezartzen dituen helburuetarako ekinbidea.

negozio-kudeatzaile

1.  (enpresa)  izen · Negozio edo enpresa baten kudeaketa eta kontrolaren ardura hartzen dituen profesionala.

neto

1.  (ekonomia) (enpresa)  adjektiboa · Kopuru edo kantitate total batetik kendu beharrekoak kendu ondoren.

ondare-kontu

1.  (enpresa)  izen · Enpresaren ondarea jasotzen duen kontabilitate-kontuetako bakoitza, ondasun, eskubide edo obligazio bat jasotzen duena.

ordutegi malgu

1.  (enpresa)  izena · Lanaldia hasi eta bukatzeko orduak eta lan denbora zehaztasunez finkatzen ez dituen lan ordutegia.

plan operatibo

1.  (enpresa)  izen · Finkatutako helburuak betetzeko, burutu beharreko operazio edo ekintzak ezartzen dituen plana, bereziki epe laburrera garatzen dena.

plangintza operatibo

1.  (enpresa)  izen · Epe luzera finkatutako helburu estrategikoak lortzeko  bitarteko helburuak eta ekintzak zehazten dituen kudeaketa-jarduera.

prezio-lidergo

1.  (enpresa)  izena · Merkatu batean, produktu edo zerbitzu homogeneo bati buruz beste prezioak baino txikiagoa den prezio bat egotearen fenomenoa; delako prezioa eskaintzen duen enpresaren egoera.

prospekzio

1.   izena · Zerbaiti buruz egiren den azaleko azterketa, baliagarria izan daitekeen erabakitze aldera.

2.  (arkeologia)  izena · Toki jakin batean ustez dagoen aztarnategi arkeologiko batean egiten den indusketarik gabeko arakatzea, aztarnategiko egitura nagusia eta eman ditzakeen aztarnen berri izateko.

3.  (geologia)  izena · Lur azpiko egitura geologikoaren edo han egon daitezkeen hidrokarburo eta mineralak atzemateko egiten den miaketa.

4.  (enpresa)  izena · Produktu edo zerbitzu bat merkatuan izan dezakeen harrera ezagutzeko egiten den inkesta edo bestelako ikerketa.

telelan

1.  (enpresa)  izena · Urrutitik eta telekomunikazio teknologiak eta bereziki Internet erabiliz egiten den lana.

UTB

1.  (enpresa)  izena · Urteko tasa baliokidea, inbertsio edo finantzazio bateko urteko interes tasa baliokidea, kapitalizazio-mota, komisioak eta gastuak barnehartzen dituena.

Artikulurik faltan botatzen al duzu?

Osatu ezazu hurrengo galdetegia, zure eskaera lehenbailehen argitaratzen saiatuko gara


logo
gizapedia.org
Ausazko hitza