Kategoria: estatistika

2x2 kontingentzia-taula

1.  (estatistika)  izen · Bi errenkada eta bi zutabe dituen kontingentzia-taula.

2.  (estatistika)  izen · Bi aldagai dikotomiko jasota, haien kategoriak gurutzaturik eratzen den maiztasun-taula, bereziki tratamendu edo ezaugarri bat izanda, efektu bat nolakoa den azaltzen duena.

adin tarteka

1.  (estatistika)  izen · Adin tarteen arabera (adibidez, 0-5 urte, 5-10 urte, ...) bereiziz.

adin-sexu piramide

1.  (estatistika)  izen · Adin-tarteka gizon eta emakumeen kopuruak horizontalki, alde banatara luzaturiko barren bidez, irudikatzen dituen diagrama, populazioaren osaera sexuaren eta adinaren arabera erakusten duena

aktuario

1.  (estatistika)  izen · Arriskuak kuantitatiboki aztertu egiten dituen profesionala, bereziki aseguru arloan diharduena.

alborapen-neurri

1.  (estatistika)  izena · Banaketa estatistiko bat grafikoki irudikatuta, medianatik alde batera luzatzen den muturra beste alderakoa baino luzeagoa zenbateraino den adierazten duen neurri estatistikoa.

aldagai aktibo

1.  (estatistika)  izen · Ikertzaileak aldagai independente gisa harturik, haren balioak kontrola ditzakeen aldagaia.

aldagai aleatorio

1.  (estatistika)  izena · Zorizko aldagai.

aldagai anitzeko analisi

1.  (estatistika)  izena · Hainbat aldagai estatistiko batera aztertzen duen teknika eta metodo mota.

aldagai arrotz

1.  (estatistika)  izen · Ikerketa batean kontuan hartzen ez den aldagaia, baina ikerketako aldagaiak eragiten dituena.

aldagai aske

1.  (matematika) (estatistika)  izen · Beste aldagai baten mendean jartzen ez den aldagaia,  beste aldagai batzuk eragiten dituena eta berez aldatu edo ikertzaileak kontrolatzen duena.

aldagai atributibo

1.  (estatistika)  izen · Ikertzaileak aldagai independente gisa hartu baino kontrolatu ahal ez duen aldagaia.

aldagai aurresale

1.  (estatistika)  izen · Beste aldagai baten balioa aurresateko erabiltzen den aldagaia, harekin erlazionaturik dagoena.

aldagai bakar

1.  (estatistika)  izena · Aldagai dimentsiobakar.

aldagai bakun

1.  (estatistika)  izena · Aldagai dimentsiobakar.

aldagai bitar

1.  (estatistika)  izen · Bi balio baino hartzen ez dituen aldagaia.

aldagai dimentsiobakar

1.  (estatistika)  izena · Dimentsio edo ezaugarri bakarra jasotzen duen aldagai estatistikoa edo zorizko aldagaia.

aldagai diskretu

1.  (matematika)  izena · Balio zenbakarri, bakan eta isolatuak hartzen dituen aldagaia.

2.  (estatistika)  izena · Balio ezberdin gutxi har ditzakeen aldagai estatistikoa; adibidez seme-alaba kopurua familia batean eta ikasturte batean ikasle batek gainditu gabe utzi duen irakasgai kopurua.

aldagai diskriminatzaile

1.  (estatistika)  izena · Analisi diskriminatzailean, elementuak sailkatzeko aintzat hartzen diren aldagaietako bakoitza.

aldagai estatistiko

1.  (estatistika)  izena · Populazio baten ezaugarria edo ezaugarri-multzoa, modalitate batzuen arabera jasoa edo balio zehatzen bitartez neurtua.

aldagai exogeno

1.  (estatistika)  izen · Eredu zientifiko batek aztertzen duen sisteman erlazionatzen diren aldagaietatik, bere balioa kanpotik finkatuta dakarren aldagaia.

aldagai jarraitu

1.  (matematika)  izena · Tarte mugatu batean balio kopuru infinitua hartzen duen aldagaia.

2.  (estatistika) (estatistika)  izena · Balio ezberdin asko, teorian infinituraino, har ditzakeen aldagai estatistikoa.

aldagai kategoriko

1.  (estatistika)  izena · Hainbat kategoria edo modalitate kualitatibo hartzen dituen aldagaia.

aldagai kualitatibo

1.  (estatistika)  izena · Kualitate soila, kopururik adierazi gabe, jasotzen duen aldagaia.

aldagai kuantitatibo

1.  (estatistika)  izena · Magnitude edo kopuru bat zenbakiz adierazten duen aldagaia.

aldagai moderatzaile

1.  (estatistika)  izen · Aldatu ahala, beste bi aldagaien artean dagoen kausa-efektu edo dependentzia-erlazioa eragiten duen aldagaia.

aldagai nominal

1.  (estatistika)  izena · Kopuru edo ordena adierazten ez duten kategoria desberdinak biltzen dituen aldagaia.

aldagai ordinal

1.  (estatistika)  izena · Berez ordenaturik dauden kategoria desberdinak biltzen dituen aldagaia.

aldagai politomiko

1.  (estatistika)  izen · Modalitate bi baino gehiago dituen aldagai kualitatiboa.

aldakortasun-koefiziente

1.  (estatistika)  izena · Aldakuntza-koefiziente.

aldakuntza-koefiziente

1.  (estatistika)  izena · Sakabanatze erlatiboko neurri estatistikoa, desbideratze estandarra batezbestekoarekin alderatzen duena.

aldeko kasu

1.  (estatistika)  izen · Probabilitatea kalkulatzerakoan, probabilitatea bilatzen den gertaera gauzatzen den kasu edo emaitzetako bakoitza.

aleatorioki

1.  (estatistika)  aditzondo · Era aleatorioan, zoriaren eraginpean.

alfa errore

1.  (estatistika)  izena · Lehen motako errore.

antimoda

1.  (estatistika)  izen · Banaketa estatistiko batean, maiztasun edo probabilitate txikienarekin gertatzen den balioa, gehienetan banaketaren muturretan kokatzen dena.

arkeometria

1.  (estatistika)  izen · Aztarna arkeologikoen ezaugarri fisiko eta kimikoak aztertzen dituen estatistikaren adarra.

artxibozain

1.  (estatistika)  izen · Artxibo bat kudeatu eta bertako dokumentuak zaindu egiten dituen pertsona.

asintotikoki

1.  (matematika)  aditzondo · Asintota bati jarraiki, hau da, balio batera gero eta gehiago hurbilduz baina horretara sekula heldu gabe.

2.  (estatistika)  aditzondo · Lagin tamaina handietarako.

asoziazio ez-estatistiko

1.  (estatistika)  izena · Zoriaren efektuagatik gertatzen den eta beraz estatistikoki esanguratsua ez den aldagai estatistikoen arteko asoziazioa.

aurretiko aldagai

1.  (estatistika)  izen · Bi aldagaien arteko erlazioa aztertzean, bestea baino lehenago gertatu edo gauzatzen den aldagaia eta horregatik aldagai independentetzat hartzen dena.

ausazko aldagai

1.  (estatistika)  izen · Ausazko esperimentu bateko emaitzei zenbaki bana esleitzen dien aldagaia.

ausazkotu

1.  (estatistika)  aditz · Fase edo elementu batzuk biltzen dituen prozesu batean, haiek ausaz edo zoriz esleitu.

azpiestaldura

1.  (estatistika)  izena · Populazioa bat zerrendatzean sartu beharreko elementu guztiak ez sartzea.

2.   izena · Zerbitzu bat hura eskatu edo behar duten baino pertsona kopuru txikiago bati eskaini eta ematea.

azpilagin

1.  (estatistika)  izen · Lagin handiago batetik erauzten den beste lagina.

azpilaginketa

1.  (estatistika)  izena · Lagin nagusi batetik lagin txikiagoak, azpilaginak alegia, erauzteko prozesua.

azpipopulazio

1.  (estatistika)  izena · Populazio handiagoa batetik bereizi edo banandu egiten den multzo edo zati bat, horri buruz ikerketa aparte egiteko.

azpitest

1.  (estatistika)  izen · Test bateko atal berezia, puntuazioa eta horren emaitzari buruz interpretazio propioa dituena.

balio atipiko

1.  (estatistika)  izena · Aldagai bati buruz jasotako balio edo datuen artetik, besteen aldean oso desberdina den balio edo datua, handiegi edo txikiegitzat hartzen dena.

banaketa asintotiko

1.  (estatistika)  izena · Estatistiko bati buruz, lagin-tamaina infiniturantz handitzean suertatzen den lagin-banaketa.

banaketa aske

1.  (estatistika)  izena · Haren ezaugarriei buruz baldintzarik ezarri ez zaion probabilitate-banaketa.

banaketa bidimentsional

1.  (estatistika)  izen · Datu-maiztasunak edo probabilitatea bi aldagai estatistiko edo zorizko aldagaien baterako balioetarako ematen duen datu-taula edo probabilitate-banaketa.

banaketa binomial negatibo

1.  (estatistika)  izena · Zorizko gertaera bitarren segida independente batean, gertaera horietako bat r aldiz gertatu arte beste gertaera hainbat aldiz gertatzeko probabilitatea ematen duen probabilitate-banaketa.

banaketa bitar

1.  (aldaera) (estatistika)  izena · Bernoulli-ren banaketa.

2.  (geografia)  izena · Bi hiri nagusi dituen herrialdearen egitura geografikoa.

banaketa diskretu

1.  (estatistika)  izena · Balio desberdin gutxi hartzen dituen aldagai estatistiko baten datuen edo probabilitate-banaketa.

banaketa estatistiko

1.  (estatistika)  izen · Aldagai estatistiko batek hartzen dituen balioak eta horietako bakoitzaren maiztasuna edo probabilitatea azaltzen dituen taula, funtzio edo bestelako adierazpena, analitikoa nahiz grafikoa.

banaketa gausstar

1.  (estatistika)  izena · Probabilitate-banaketa normala, estatistikan maiz erabiltzen den kanpai itxurako banaketa simetrikoa, Friedrich Gauss matematikariaren omenez horrela izendatua.

banaketa geografiko

1.  (estatistika)  izen · Fenomeno bat espazio geografiko batean zehar nola banatzen den, non eta zenbateko magnituderekin, azaltzen duen adierazpena, taula moduan edo mapa baten bitartez.

banaketa geometriko

1.  (estatistika)  izena · Zorizko gertaera bitarren segida independente batean, gertaera horietako bat gertatu arte beste gertaera hainbat aldiz gertatzeko probabilitatea ematen duen probabilitate-banaketa.

banaketa jarraitu

1.  (estatistika)  izena · Balio desberdin asko hartzen dituen aldagai estatistiko baten maiztasun-banaketa, tartetan bildutako datu kuantitatiboak jasotzen dituena.

2.  (estatistika)  izena · Tarte batean edozein balio har dezakeen zorizko aldagai baten probabilitate-banaketa.

banaketa multinomial

1.  (estatistika)  izen · Bi kategoria baino gehiagotan probabilitate jakinekin sailkatzen diren tamaina jakineko multzo batean, kategoria desberdinak hainbat alditan agertzeko probabilitatea ematen duen legea.

banaketa normal bidimentsional

1.  (estatistika)  izena · Aldagai bakuneko bi banaketa normal bateraturik, haien artean erlazio linealarekin, sortzen den probabilitate-banaketa, kanpai itxurako agertzen dena aldagai horien planoaren gainean.

banaketa teoriko

1.  (estatistika)  izena · Aldagai estatistiko bati buruz ezarritako probabilitate-eredua, datuekin alderatu eta baieztatu beharrekoa.

banaketa uniforme

1.  (estatistika)  izena · Multzo edo tarte bateko balioei probabilitate berdina ematen dien probabilitate-banaketa.

2.  (zientzia)  izena · Espazioan zehar sakabanaturik dauden elementuak elkarrengandik gutxi gorabehera distantzia beretsura daudeneko egoera.

banaketa uniforme diskretu

1.  (estatistika)  izena · Multzo mugatu bateko balioei probabilitate berdina esleitzen dien probabilitate-banaketa.

banaketa-taula

1.   izena · Zerbaiten banaketa elementu desberdinen artean nola egiten den azaltzen duen taula.

2.  (estatistika)  izena · Probabilitate-banaketa bateko probabilitateak azaltzen dituen taula.

baremazio

1.  (estatistika)  izen · Elementu multzo bati buruz jasotako datu edo informazio kualitatibo edo kuantitatiboan oinarrituta, elementu horiek maila zenbaitetan ordenatzeko prozesua.

barra-diagrama

1.  (estatistika)  izen · Elementu edo kategoria desberdinetarako balioak luzera desberdineko barrak elkarren ondoan jarriz adierazten dituen grafiko estatistikoa.

barra-diagrama anizkoitz

1.  (estatistika)  izen · Kategoria desberdinetarako egindako barra-diagrametako barrak elkarren ondoan jartzen dituen grafikoa, haiek modu erosoan alderatzeko.

barra-diagrama pilatu

1.  (estatistika)  izen · Aldagai batek sail batzuetan hartzen dituen balioen portzentajeak barra banaren bitartez adierazten dituen diagrama, sail bakoitzeko barra zatiak bata bestearen gainean jarriz.

baterako maiztasun

1.  (estatistika)  izena · Bi aldagai estatistiko edo gehiagotarako zehaztu diren balioen konbinazio baten maiztasuna.

baterako probabilitate

1.  (estatistika)  izen · Bi gertakizun edo gehiago batera edo aldi berean, ebaketa bidez loturik alegia, gertatzeko probabilitatea.

batezbesteko aritmetiko

1.  (estatistika)  izen · Aldagai kuantitatibo bati buruzko datuen batezbestekoa kalkulatzeko formula eta horren emaitza, datuen batura zati datu kopurua kalkulatuz.

batezbesteko baldintzatu

1.  (estatistika)  izen · Aldagai estatistiko batek beste aldagai batek hartzen duen balio jakin bati buruz hartzen duen batezbestekoa.

batezbesteko geometriko

1.  (estatistika)  izen · n datuen batezbestekoa haien biderketaren n-garren erroaz kalkulatzen den formula eta horren emaitza, bereziki magnitude-ordena anitzeko datuei eta hazkunde tasei aplikatzen zaiena.

batezbesteko harmoniko

1.  (estatistika)  izen · Datu batzuen batezbestekoa kalkulatzeko formula eta horren emaitza, datuen alderantzizko balioen batezbesteko aritmetikoaren alderantzizkoa dena.

batezbesteko haztatu

1.  (estatistika)  izen · Datuei haztapen, pisu edo kontsiderazio erlatibo desberdina ematen dien edozein motako batezbestekoa.

batezbesteko koadratiko

1.  (estatistika)  izen · Datu kuantitatiboen batezbestekoa kalkulatzeko formula eta horren emaitza, aurrez datu horiek karratura jaso egiten dituena, bereziki datu positiboen eta negatiboen konpentsazioa saihesteko.

batezbesteko kontraharmoniko

1.  (estatistika)  izen · Batezbesteko aritmetiko sinplea nahiz batezbesteko koadratikoa batera hartuz kalkulatzen den batezbesteko mota bat.

batezbesteko pitagoriko

1.  (estatistika)  izen · Batezbesteko artimetiko sinplea, batezbesteko geometrikoa eta batezbesteko harmonikoa osatzen duten multzoko edozein batezbesteko, bereziki beraien arteko erlazioei dagokienean.

batezbesteko ponderatu

1.  (estatistika)  izen · Batezbesteko bat kalkulatzerakoan, datuei ponderazio, haztapen, pisu edo kontsiderazio erlatibo desberdina ematen duen formula eta horren emaitza.

bazter-maiztasun

1.  (estatistika)  izen · Aldagai anitzeko datu-banaketa batean, beste aldagaien balioak aintzat hartu gabe, aldagai batek hartzen duen balio bakoitza agertzen den aldi-kopurua. 

behaketa ireki

1.  (estatistika)  izen · Behatzen diren pertsonek behatuak direla dakiteneko behaketa mota.

behatutako maiztasun

1.  (estatistika)  izena · Maiztasun behatua.

bero-mapa

1.  (estatistika)  izen · Aldagai batek bi dimentsiotan, gehienetan espazioan, hartzen dituen balioak irudikatzeko grafikoa.

berreskalatze

1.  (estatistika)  izen · Aldagai bati buruzko datuak konstante batez biderkatu edo zatitzea, aldagaiak hartzen dituen balioak eskala berri batera aldatzeko.

beta errore

1.  (estatistika)  izena · Bigarren mailako errore.

bigarren motako errore

1.  (estatistika)  izena · Hipotesi-proba batean, hipotesi nulua faltsua denean, hura onartzen denean gertatzen den errorea; errore horren probabilitatea.

bimodal

1.  (estatistika)  izen · Bi moda dituena.

bioestatistika

1.  (estatistika)  izen · Bizitzaren zientzietara, hala nola biologiara, medikuntzara edo albaitaritzara aplikaturiko estatistika.

birlaginketa

1.  (estatistika)  izen · Lagin batetik beste lagin berriak erauztean oinarritzen den teknika estatistikoa.

bizitza-estatistika

1.  (estatistika)  izen · Pertsonen bizitzak deskribatzen dituzten gertaera garrantzitsuenei buruzko estatistika, hala nola jaiotzak, ezkontzak, ugalkortasuna eta heriotzak jasotzen dituena.

biztanleriaren gaztetze

1.  (estatistika)  izena · Populazio gaztearen gehikuntza, populazio osoan duten proportzioa eta populazio orokorraren batez besteko adina handituz.

bost urteko talde

1.  (estatistika)  izen · Bost urteko adin-tartea, gehienetan 0-4, 5-9, 10-14, ... motakoak, pertsonen adinari buruzko datuak biltzeko erabiltzen dena.

burbuila-diagrama

1.  (estatistika)  izen · Hiru aldagaiko baterako datuak irudikatzeko grafikoa, diagrama kartesiar batean oinarrituta bi aldagai eta haiei puntuen tamaina aldatuz, eta horrela burbuila itxurako objektuak sortuz, hirug

2.  (arkitektura)  izen · Eraikuntza bateko espazioen tamaina eta antolaketa, beraien arteko pasabideekin, tamaina desberidneko burbuilen bitartez adierazten dituen eskema.

Cramér-en V koefiziente

1.  (estatistika)  izena · Bi aldagai nominalen arteko asoziazio estatistikoa neurtzen duen koefizientea.

datafikazio

1.  (estatistika)  izen · Objektu, gertaera edo bestelako entitate bat datu bidez adieraztea.

2.   izen · Errealitatea era masiboan datu bidez kodifikatzeko joera teknologikoa.

datu agregatu

1.  (estatistika)  izen · Maila txikiagoko datuak agregatuz edo bateratuz osaturiko datua.

datu atipiko

1.  (estatistika)  izena · Balio atipiko.

datu bigun

1.  (estatistika)  izen · Subjektu baten narrazio, iritzi, jarrera edo pertzeptzio subjektiboa jasotzen duen datu edo informazio-zatia, neurketa edo datu kuantitatiboen objektibotasunik ez duena.

datu zirkular

1.  (estatistika)  izen · Zirkulu batean kokapena edo angelua adierazten duen datua, hala nola esnatzeko ordua eta haizearen norabidea.

datu-banaketa

1.  (estatistika)  izena · Aldagai estatistiko bati buruzko datuen multzoaren irudikapena, bereziki haiek hartzen dituzten balio eta maiztasunak aztertze aldera.

datu-base

1.  (estatistika) (informatika)  izen · Elementu batzuei buruz jasotako datu jakinen multzoa, bereziki horien tratamendu informatikoa egiteko egituratua.

datu-meatzaritza

1.  (estatistika)  izen · Datu-multzo handiak esploratu egiten dituen teknika malgu, zabal eta anitza, datu haietan egitura edo joera jakingarriak eskuratze aldera.

datuen analisi esploratzaile

1.  (estatistika)  izen · Azterketa estatistiko mota bat, aldez aurretik datuei buruzko hipotesirik edo modelorik ezarri gabe bereziki tresna grafikoak eta estatistiko sinpleak baliatzen dituena.

datuen banaketa

1.  (estatistika)  izena · Datu-banaketa.

datuen esplorazio

1.  (estatistika)  izen · Datu-multzoak aztertzeko teknika oinarrizko eta sinpleen erabilera (adib., datuen bisualizazioa), haietarako gerora gara daitezkeen patroiak edo ereduak aurkitzearren.

denbora-maiztasun

1.  (estatistika)  izena · Zerbait epe edo denbora-unitate batean gertatzen den aldi-kopurua.

denborazko serie

1.  (estatistika)  izen · Horien erreferentzia-aldiari jarraiki aldagai bati buruz denboran zehar zerrendatzen den datu-multzoa.

dentsitate-histograma

1.  (estatistika)  izena · Azalera 1 balioa duen datuen histograma, zutabeen altuerak maiztasun erlatiboak zati klase-zabalera eginez kalkulaturik, histograma dentsitate-funtzio batekin alderatzeko aukera ematen duena.

desagregazio

1.   izen · Agregatu, batu edo bildurik dagoena, osagai, elementu edo unitate batzuetan bereizi edo banandu.

2.  (zientzia)  izen · Substantzia, mineral edo arroka bati buruz, hura osatzen duten osagai edo elementuetan bereizi edo banandu.

3.  (estatistika)  izen · Guztizko edo kopuru total bati buruz, hura atal desberdinetan bereizi.

desbideratze

1.  (garraioa)  izena · Bide batetik ateratzea eta horretarako erabiltzen den bidea.

2.   izena · Zerbait berezkoa duen bide, neurri edo funtziotik ateratzea.

3.  (estatistika)  izena · Aldagai kuantitatibo bakarreko datu-multzo batean, datu bakoitza zentro-neurri batetik batez beste zenbat aldentzen den estimatzen duen edonolako neurria.

desbideratze tipiko

1.  (estatistika)  izen · Desbideratze estandar (sakabanatze-neurri bat).

dezil

1.  (estatistika)  izen · Maiztasun- edo probabilitate-banaketa bat %10eko maiztasun edo probabilitateko 10 tartetan banatzen duten bederatzi balioetako bakoitza.

2.  (estatistika)  izen · Delako balioek banatzen dituzten hamar tarte edo zatietako bakoitza, ordinala aurrez adierazita (lehen dezila, ..., hamargarren dezila).

diagrama erdizirkular

1.  (estatistika)  izen · Legebiltzar batean alderdi bakoitzak dituen eserleku kopuruak erakusten dituen grafikoa, legebiltzarretako hemizikloek bezala forma erdizirkularra duena.

diagrama kausal

1.  (estatistika)  izen · Aldagai multzo batean gezi edo antzekoen bitartez haien arteko kausa-efektu erlazioak zehazten dituen diagrama.

dikotomia bikoitza

1.  (estatistika)  izen · Elementu batzuen bi dikotomiaren araberako sailkapena, hala nola pertsonen artean sexuaren eta lanik gabe egotearen arabera, 2x2 kontingentzia-taula batean jaso daitekeena.

dikotomizazio

1.  (estatistika)  izen · Aldagai kuantitatibo bati buruzko datuak bi kategoriatan sailkatzeko prozesua eta horren ondorioa.

dimentsio bakarreko aldagai

1.  (estatistika)  izena · Aldagai dimentsiobakar.

diseinu esperimental

1.  (estatistika)  izen · Esperimentu batean kontrolatzen diren tratamenduak konbinatu eta konbinazio haietara elementuak esleitzeko modua.

disenu faktorial

1.  (estatistika)  izen · Esperimentu batean, aztertzen diren faktore guztietako mailak gurutzatu edo konbinatu egiten dituen diseinu esperimentala.

diskretizazio

1.  (estatistika)  izen · Datu kuantitatibo jarraituen multzo bat klase homogeneotan banatzeko prozesua.

doikuntzaren egokitasun

1.  (estatistika)  izena · Estimatutako eredu estatistiko batek datuekiko duen adostasun-maila.

doikuntzaren ontasun

1.  (estatistika)  izena · Doikuntzaren egokitasun.

doitu

1.   aditz · Aurrez ezarritako molde, eredu edo neurrira ekarri.

2.  (estatistika)  izena · Datu-multzo bat eredu estatistiko batera moldatu.

egiantz handienaren metodo

1.  (estatistika)  izena · Parametro estatistikoak estimatzeko metodoa, non lagin baterako lagin hori suertatzeko probabilitatea maximotzen duen parametroaren balioa parametroaren estimatzailetzat hartzen duena.

egitura demografiko

1.  (estatistika)  izen · Populazioaren banaketa adinaren, sexuaren eta beste parametro demografikoen arabera.

erantzun-aldagai

1.  (estatistika)  izen · Esperimentu batean, ikertzaileak aldatzen dituen faktore edo aldagai askeen mendean dagoen aldagaia, ikertzaileak behatu egiten duena.

eredu autorregresibo

1.  (estatistika)  izen · Denborazko serie batean, aldagaiaren aldi bakoitzeko balioa aldagai bereko iraganeko balioekin lotzen dituen eredu estatistikoa.

erreferentzia-aldi

1.  (estatistika)  izen · Datu edo informazio bati dagokion aldia edo denbora, bereziki beste aldi bateko datu edo informazioarekin alderatzeko erabiltzen denean.

erregresio anizkoitz

1.  (estatistika)  izen · Aldagai dependente bat eta hura azaltzeko aukeraturiko aldagai independente batzuk erlazionatzen dituen eredu estatistikoa.

erregresio bakun

1.  (estatistika)  izena · Aldagai dependente bat aldagai independente batekin lotzen den erregresio mota.

erregresio lineal

1.  (estatistika)  izena · Aldagai azaltzaile batzuen eta aldagai azaldu baten arteko zuzena zenbatetsi egiten duen eredu eta metodo estatistikoa, aldagai horiei buruzko datuetatik abiatuta.

erregresio-eredu

1.  (estatistika)  izen · Aldagai independente edo azaltzaile baten eta mendeko aldagai baten arteko erlazioa ezartzen duen eredu estatistikoa, bi aldagaietarako lortutako datuetatik abiatuta estimatzen dena.

erregresio-koefiziente

1.  (estatistika)  izena · Erregresio eredu lineal batean, aldagai aurresale baten balioa biderkatzen duen koefizientea, aldagai horrek aldagai azalduan duen eragina jasotzen duena.

errore-barra

1.  (estatistika)  izen · Grafiko batean batez besteko neurri baten inguruan marrazten den barra, neurri horren bi aldeetara egon daitekeen errorea adierazteko, neurri horren desbideratze estandarraren arabera.

esangura-maila

1.  (estatistika)  izena · Hipotesi estatistiko bat baztertu eta ondorioz probatu nahi den efektua baieztatzea dakarren gutxieneko ebidentziaren probabilitatea.

esanguratasun

1.   izena · Esanguratsu edo adierazgarri denaren nolakotasuna.

2.  (estatistika)  izena · Aurrez ezarritako hipotesien arabera, zoriz nekez edo probabilitate txikiarekin gertatzen denaren eta beraz hipotesi horiek baztertzea ekar dezakeenaren nolakotasuna.

esanguratsutasun

1.   izena · Esanguratsua denaren nolakotasuna.

2.  (estatistika)  izena · Estatistiko baten balioa eskuartean erabiltzen den hipotesia baztertzeko adinakoa izatearen nolakotasuna.

espazio parametriko

1.  (estatistika) (matematika)  izena · Eredu matematiko edo estatistiko bateko parametroek har ditzaketen balioen multzoa.

esperotako maiztasun

1.  (estatistika)  izena · Itxarondako maiztasun.

estadigrafo

1.  (estatistika)  izen · Lagin bateko datuetatik kalkulatzen den neurria, populazioaren parametroak zenbatetsi edo haren ezaugarriak aztertzea helburu duena.

estatistika

1.  (estatistika)  izena · Arlo edo gai jakin bati buruz osatu eta eraturiko datu-multzoa.

2.  (estatistika)  izena · Datu-multzoak aztertzen dituen teknika kuantitatiboen multzoa, haien ezaugarriak jaso eta haiek irudikatzen dituzten fenomenoei buruzko konklusioak ateratzeko.

estatistika bayestar

1.  (estatistika)  izena · Bayes-en teoreman oinarrituta, parametro estatistikoei buruzko aldez aurretiko probabilitateak harturik datuak baliatuz probabilitate haiek berritzen dituzten metodo estatistikoen multzoa.

estatistika deskribatzaile

1.  (estatistika)  izen · Datu-multzoen ezaugarri oinarrizkoenak deskribatu egiten dituen estatistikaren adarra, teknika kuantitatibo sinpleak eta grafikoak baliatzen dituena.

estatistika ez-parametriko

1.  (estatistika)  izen · Datuei buruz eredu jakinik eta beraz haiei parametrorik ezarri gabe, haiei buruz oso suposizio arinak eskatzen dituzten metodo estatistikoen multzoa.

estatistika inferentzial

1.  (estatistika)  izena · Inferentzia estatistiko.

estatistika konputazional

1.  (estatistika)  izena · Estatistikako teknikak informatikoki nola garatu aztertzen duen jakintza-arlo aplikatua.

estatistika matematiko

1.  (estatistika)  izen · Probabilitate-teoria eta hortik inferentzia estatistikoa garatzen dituen matematikaren adarra.

estatistika ofizial

1.  (estatistika)  izen · Estatuko estatistika-agentziek eta administrazio publikoek jaso, esatutu eta plazaratzen dituzten datu-multzoetako bakoitza, bereziki datu ekonomikoak edo demografikoak biltzen dituena.

2.  (estatistika)  izen · Delako datu-multzoak osatzeko metodo, prozedura eta jardueren multzoa.

estatistika-banaketa

1.  (aldaera) (estatistika)  izena · Banaketa estatistiko.

estatistiko deskribatzaile

1.  (estatistika)  izena · Lagin estatistiko edo datu-multzo batetik kalkulaturik, horren ezaugarri estatistikoei buruzko deskribapen edo informazio laburra ematen duen estatistiko edo neurria, esaterako batezbestekoa.

estatistikoki esanguratsu

1.  (estatistika)  izenondo · Hipotesi gisa hartu den parametro orokor baten balioa aintzat harturik, espero zitezkeen lagin emaitzetatik aski urrun dagoena, probabilitate txikia izateagatik.

estimazio

1.   izena · Ezezaguna den magnitude baten gutxi gorabeherako balioa eman.

2.  (estatistika)  izena · Parametro baten kuantifikazioa lagin datuetan oinarrituta.

3.   izena · Zerga baten oinarri zergagarriaren kuantifikazioa.

estokastiko

1.  (estatistika)  izenondo · Zoriz edo ausaz gertatzen dena.

estrapolazio

1.  (estatistika)  izen · Aldagai batek hartzen dituen balio ezagunetatik kanpo aurresan bat egitea eta horren ondorioa.

etorreren banaketa

1.  (estatistika)  izen · Subjektu edo unitate bakoitza norabait heldu, sartu edo eskuratu egiten den denborazko unearen banaketa estatistikoa.

EUSTAT

1.  (estatistika)  izen propioa · Euskal Autonomia Erkidegoko estatistika-erakundea, 1986an sortutakoa, erkideko autonomoko estatistika ofizialak jaso eta plazaratzea helburu duena.

fitxa metodologiko

1.  (estatistika)  izena · Ikerketa edo azterketa batean erabilitako moetodo eta baliabideen deskribapen eskematiko eta aldi berean zehatza.

funtzio diskriminatzaile

1.  (estatistika)  izena · Analisi diskriminatzailean, aldagai diskriminatzaileen balioak sarturik sailkapenak edo aurresanak egiteko, hartan hartzen dituen balioen arabera, erabiltzen den funtzio matematikoa.

gainestaldura

1.   izena · Zerbaiten gainean jartzen den gauza edo material babesgarri edo apaingarria.

2.  (estatistika)  izena · Populazio estatistiko bat zerrendatzean, behar baino elementu edo unitate gehiago barnehartzea.

gainlaginketa

1.  (estatistika)  izen · Populazioko elementu batzuei bertatik erauziak izateko probabilitate handiagoa ematen dien edonolako laginketa mota.

galdera ireki

1.  (estatistika)  izen · Galdetegi batean, edozein erantzun, mugarik gabe, onartzen duen galdera.

galdera itxi

1.  (estatistika)  izen · Galdetegi batean, erantzun posibleen kopuru mugatua duen galdera.

Gauss-en banaketa

1.  (estatistika)  izena · Probabilitate-banaketa normala, estatistikan ohikoan erabiltzen den kanpai formako banaketa simetrikoa, Friedrich Gauss matematikariaren omenez horrela deitua.

Gauss-en kanpai

1.  (estatistika)  izena · Probabilitate-banaketa normala, estatistikan ohikoan erabiltzen banaketa horren kanpai itxurari erreparatuz eta hura garatu zuen Friedrich Gauss matematikariaren omenez.

geoestatistika

1.  (estatistika)  izen · Geologia eta geofisikara aplikaturiko estatistikaren adarra, datu espazialak eta espazio-tenporalak aztertzeko teknikak lantzen dituena.

gorputz-masaren indize

1.  (estatistika)  izen · Pertsona baten altuera haren pisuarekin zatituz kalkulatzen den obesitate-indize edo adierazlea.

haztapen-koefiziente

1.  (estatistika)  izena · Kopuru batzuk agregatu, gehitu edo bateratzean, haietako bakoitzari ematen zaion garrantzia edo pisua adierazten duen balioa, orokorrean kopuru horrekin biderkatzen dena.

higidura browndar

1.  (estatistika)  izen · Erabat zoriz mugitzen den partikula batek planoan edo espazioan jarraitzen duen mugimendua; mugimendu horri dagokion ibilbidea.

hipotesi huts

1.   izena · Hipotesi edo uste bat baino ez dena, egiaztatu edo frogatu gabea.

2.  (aldaera) (estatistika)  izena · Hipotesi nulua.

hipotesi-kontraste

1.  (estatistika)  izena · Hipotesi-proba.

hipotesi-proba

1.  (estatistika)  izena · Eredu estatistiko edo parametro estatistiko bati buruz baieztapen bat lagin bateko datuak baliatuz estatistikoki onartu edo baztertzeko prozedura.

hiri biztanleria

1.   izen · Hirietan bizi den biztanleria.

2.  (estatistika)  izen · Hirietan bizi den biztanleriaren portzentajea, biztanleria osoari buruz.

histograma normalizatu

1.  (estatistika)  izena · Dentsitate-histograma.

I. motako errore

1.  (estatistika)  izena · Lehen motako errore.

identifikatzaile

1.  (estatistika)  izen · Esanahirik gabeko kodea, orokorrean letraz edo zenbakiz osatua, pertsona edo beste entitate bati buruzko datuak anonimoak izan daitezen datu-base bateko erregistro bakoitzean txertatzen dena.

igarotze-probabilitate

1.  (estatistika)  izena · Trantsizio-probabilitatea.

igoera-faktore

1.  (estatistika)  izena · Igoera-koefizientea.

igoera-koefiziente

1.  (estatistika)  izena · Laginketan, populazioaren tamaina zati laginaren tamaina; laginketa-frakzioaren alderantzizkoa.

II. motako errore

1.  (estatistika)  izena · Bigarren motako errore.

ikerketa exhaustibo

1.  (estatistika)  izen · Populazioko elementu guztiak zerrendatu eta behatzen dituen ikerketa mota.

inferentzia

1.   izena · Inferitu edo ondorioak ateratzeko ekintza; delako ekintza garatzeko teknika eta metodoa.

2.  (estatistika)  izena · Lagin bateko datuetatik populazio bati buruzko ezaugarriak ondorioztatzeko teknika kuantitatiboen multzoa.

3.  (logika)  izena · Premisa batzuetatik logikaz erabiliz ondorioak ateratzeko prozesua eta teknika.

inferentzia estatistiko

1.  (estatistika)  izena · Probabilitatea eta bestelako tresna matematikoak erabiliz, lagin bateko datuetatik populazio oso baten ezaugarriei buruzko ondorioak ateratzen dituen estatistikaren adarra.

input-output analisi

1.  (estatistika) (ekonomia)  izen · Sektore ekonomiko batetik besterako ekoizpen-sarrera (input) eta irteera (output) zehazten dituen sarrera biko taula, haien arteko lotura produktiboen analisi ekonomikorako erabiltzen dena.

interakzio

1.   izena · Bi fenomeno edo beste entitateei buruz, elkarrekin duten eragina.

2.  (estatistika)  izena · Bi faktore edo aldagaien arteko erlazio estatistikoa beste faktore batek hartzen duen balioaren araberakoa deneko egoera.

iragazki-galdera

1.  (estatistika)  izen · Inkestatua definitutako xede-talde edo populazioko baldintzak betetzen dituela egiaztatzeko prestatzen den galdera, orokorrean galdesortaren hasieran jartzen dena.

item-test korrelazio

1.  (estatistika)  izena · Test batean, test osoko puntuazioaren eta item edo galdera jakin bateko puntuazioen arteko korrelazioa, itemaren fidagarritasuna neurtzeko baliatzen dena.

itemen analisi

1.  (estatistika)  izen · Galdetegi bateko item edo galdera indibidualen egokitasuna aztertzen duen analisi estatistikoa.

itxarondako maiztasun

1.  (estatistika)  izena · Datuen banaketa batean, probabilitate-eredu edo hipotesi estatistiko bati jarraituz gero, balio edo kategoria bakoitzak azaldu litzatekeen aldi kopurua edo maiztasuna.

J itxurako banaketa

1.  (estatistika)  izen · Muturretako batean maiztasun txikiak eta beste muturrean handiak dituen banaketa estatistikoa, ondorioz grafikoki J hizkiaren edo horren alderantzizkoaren itxura maiztasun-kurba bat duena.

kasu gertagarri

1.  (estatistika)  izena · Zorizko esperimentu edo egoera batean gerta daitezkeen kasu edo emaitza posible guztietako bakoitza.

kategoria-aldagai

1.  (estatistika)  izena · Aldagai kategoriko.

kategorizazio

1.  (estatistika)  izen · Elementu edo objektu multzo bat kategoria edo modalitate batzuetan sailkatzeko ekintza eta horren emaitza.

kaxa-diagrama

1.  (estatistika)  izen · Datu kuantitatibo multzo baten mediana, lehen eta hirugarren kuartilak kaxa batez irudikatzen duen diagrama, kaxatik haratagoko datuen zabalera eta datu atipikoak ere irudikatzen dituena.

khi-karratu estatistiko

1.  (estatistika)  izen · Jasotako datuen maiztasunen eta haientzat proposatzen den eredu estatistikoak ematen dituen maiztasun teoriko edo esperotakoen arteko distantzia, diskrepantzia edo aldearen neurria.

kintil

1.  (estatistika) (estatistika)  izen ·  izen · Maiztasun- edo probabilitate-banaketa bat %100/5=%20ko maiztasun edo probabilitateko bost tartetan banatzen duten lau balioetako bakoitza.

2.  (estatistika)  izen · Delako balioek banatzen dituzten bost tarte edo zatietako bakoitza, ordinala aurrez adierazita (lehen kintila, ..., bosgarren kintila).

klase modal

1.  (estatistika)  izena · Tartetan bildutako datu-banaketa batean, tarteko zabalera-unitate bakoitzeko maiztasun handiena duen klase-tartea.

klase-maiztasun

1.  (estatistika)  izena · Tartetan bildutako maiztasun-banaketa batean, tarte edo klase bakoitzeko maiztasuna.

klase-marka

1.  (estatistika)  izen · Datuak biltzen dituen balio-tarte bateko erdigunea, tarte horren erreferentzia-balio gisa hartzen dena.

klase-muga

1.  (estatistika)  izen · Klase-tarte bateko muga, behekoa edo goikoa.

klase-ordezkari

1.  (estatistika)  izena · Klase-marka.

klase-tarte

1.  (estatistika)  izen · Aldagai estatistiko kuantitatibo bati buruz ezartzen den balio-tarteetako bakoitza, non datuak bildu egiten diren haien zenbaketa egiteko.

klase-zabalera

1.  (estatistika)  izen · Klase-tarte baten luzera, tarteko goi muga ken behe muga eginez kalkulatzen dena.

klase-zabalera

1.  (estatistika)  izena · Tartetan bildutako banaketa batean, klase-tarteko bateko klase-mugen arteko distantzia edo diferentzia.

kliometria

1.  (estatistika)  izen · Historiara aplikatzen estatistika, bereziki datu ekonomikoen azterketarekin loturik.

kobariazio

1.  (estatistika)  izen · Bi aldagai edo aldagai multzo baten baterako aldaketa.

kokapen-neurri

1.  (estatistika)  izen · Banaketa estatistiko batean, datuei buruzko kokapen zehatz bat ematen duen neurria, hala nola batezbesteko bat eta gainetik edo azpitik datuen portzentaje jakin bat uzten duen balioa.

konfiantza-maila

1.  (estatistika)  izena · Zabalera jakin bateko konfiantza-tarteei buruz, parametroa horren barnean zenbatetan egongo den adierazten duen portzentajea; parametroa ezarri zaion konfiantza-tartean izateko egiantza.

konfiantza-muga

1.  (estatistika)  izen · Parametro ezezagun bati buruzko konfiantza-tarte bateko balio minimoa edo maximoa, puntu-estimazio bati konfiantza-mailaren eta errore estandarraren araberako balio bat kenduta edo gehituta.

kontrasterako estatistiko

1.  (estatistika)  izena · Probarako estatistiko.

koropleta-mapa

1.  (estatistika)  izen · Eskualde bateko mapa, azpieskualde edo eremuak haietako bakoitzean suertatzen den aldagai estatistiko baten balioaren arabera koloreztatu edo bete egiten dituena.

korrelazio

1.  (estatistika)  izena · Bi aldagai kuantitatiboen arteko erlazio estatistikoa.

korrelazio anizkoitz

1.  (estatistika)  izena · Aldagai dependente baten eta, multzo gisa harturik, aldagai independente batzuen arteko korrelazioa.

korrelazio erdipartzial

1.  (estatistika)  izena · Aldagai dependente baten eta beste aldagai independente baten arteko korrelazioa, hirugarren aldagai batek aldagai independentean duen eragina baztertuz.

korrelazio gurutzatu

1.  (estatistika)  izena · Aldagai edo bektore bien arteko korrelazio-multzoa, aldagai edo bektore horietako batean zehazten diren desfase edo desplazamendu desberdinetarako.

korrelazio kanoniko

1.  (estatistika)  izena · Bi aldagai estatistiko multzoen arteko baterako korrelazioa aztertzen duen teknika.

korrelazio partzial

1.  (estatistika)  izena · Aldagai dependente baten eta beste aldagai independente baten arteko korrelazioa, hirugarren aldagai batek aurreko bi haietan duen eragina baztertuz.

korrelazio-arrazoi

1.  (estatistika)  izena · Korrelazio-ratio.

korrelazio-ez

1.  (estatistika)  izena · Korrelazio-koefiziente bat nulua denean gertatzen den egoera.

korrelazio-koefiziente

1.  (estatistika)  izena · Bi aldagaien arteko erlazio estatistikoa neurtzen duen neurrietako bakoitza.

korrelazio-ratio

1.  (estatistika)  izena · Datu multzo batean, datu azpimultzoen arteko sakabanatzea sakabanatze totalarekin alderatzen duen neurria, aldagai kuantitatibo eta kualitatibo arteko korrelazioa neurtzeko erabil daitekeena.

korrelazionatu

1.  (estatistika)  aditza · Fenomeno edo aldagai bati buruz, korrelazio estatistikoa edo, besterik gabe, lotura izan.

kuantil

1.  (estatistika)  izen · Banaketa estatistiko bat maiztasun edo probabilitate bereko zati kopuru jakin batean banatzen dituzten balioetako bakoitza.

kuartil

1.  (estatistika)  izen · Maiztasun- edo probabilitate-banaketa bat %100/4=%25eko maiztasun edo probabilitateko lau tartetan banatzen duten hiru balioetako bakoitza.

2.  (estatistika)  izen · Delako balioek banatzen dituzten lau tarte edo zatietako bakoitza, ordinala aurrez adierazita (lehen kuartila, ..., laugarren kuartila).

kuartil arteko ibiltarte

1.  (estatistika)  izen · Datu kuantitatiboen multzo baterako, hirugarren eta lehenengo kuartilaren arteko aldea, sakabanatze-neurri gisa erabiltzen dena.

kurba azpiko azalera

1.  (estatistika)  izen · Maiztasun-kurba edo dentsitate-funtzio batek tarte jakin batean abzisa-ardatzaren gainetik hartzen duen azalera, tarte horretako probabilitatea edo maiztasun erlatiboa ematen duena.

kurba normalaren azpiko azalera

1.  (estatistika)  izena · Banaketa normalaren dentsitate-funtzioaren azpiko azalera tarte batean, aldagaiaren balioa tarte horretan suertatzeko probabilitatea adierazten duena.

kurtosi

1.  (estatistika)  izena · Banaketa estatistiko baten zorroztasuna edo erdiguneko datuen kopuruak muturretako datuen kopuruarekin duen erlazioa zehazten duen ezaugarri estatistikoa.

lagin adierazgarri

1.  (estatistika)  izen · Populazioaren ezaugarriak modu fidagarri eta egokian jasotzen dituen lagin estatistikoa.

lagin alboratu

1.  (estatistika)  izen · Populazioaren ezaugarriak oker islatzen dituen lagina, bereziki hura zoriz behar bezala ez jasotzeagatik.

lagin errepresentagarri

1.  (estatistika)  izena · Lagin adierazgarri.

lagin-banaketa

1.  (estatistika)  izena · Estatistiko edo zenbatesle bati buruz, haren probabilitate-banaketa, har ditzakeen balioak eta haiei dagozkion probabilitateak zehazten dituena.

lagin-bariantza

1.  (estatistika)  izena · Lagin bateko datuetatik kalkulatzen den bariantza, populazio-bariantzaren estimatzaile alboragabe edo zentratu gisa.

laginketa estentsibo

1.  (estatistika)  izen · Esparru denborazko edo geografiko zabal eta zehazgabe batean edo modu lausoan definituriko populazio batean garatzen den laginketa mota.

laginketa intentzional

1.  (estatistika)  izen · Ikertzailearen asmo eta nahietara moldatzen den laginketa ez-probabilistikoa.

laginketa misto

1.  (estatistika)  izen · Metodo ez-probabilistikoak nahiz probabilistikoak baliatzen dituen laginketa-mota.

laginketa probabilistiko

1.  (estatistika)  izen · Lagin bateko elementuak populaziotik zoriz edo ausaz hautatzen dituen prozedura eta teknika.

laginketa-frakzio

1.  (estatistika)  izena · Lagin baten tamainak populazio osoarekin tamainarekin duen proportzioa.

laginketa-zati

1.  (estatistika)  izena · Laginketa-frakzioa.

lehen motako errore

1.  (estatistika)  izena · Hipotesi-proba batean, hipotesi nulua egiazkoa denean, hura baztertzen denean gertatzen den errorea; errore horren probabilitatea.

leptokurtiko

1.  (estatistika)  adjektiboa · Banaketa estatistiko bati buruz, banaketa normala baino kurtosi maila handiagoa duena.

Likert eskala

1.  (estatistika)  izen · Egoera bati buruzko jarrera edo baieztapen batekiko adostasuna balioesteko 1-5, 1-7 edo 1-9 bitarteko neurketa-eskala, erabateko desadostasunetik erabateko adostasunera doana.

limitearen teorema zentral

1.  (estatistika)  izen · Edonolako populaziotan, lagin batezbestekoa, lagin tamaina handietarako, banaketa normalaren arabera banatzen dela baieztatzen duen teorema.

Lorenz-en kurba

1.  (estatistika)  izena · Magnitude ekonomiko baten banaketaren desparekotasuna adierazten duen kurba, elementu edo banakoen portzentaje bakoitzak guztirakotik zenbat hartzen duen zehazten duena.

maiztasun absolutu

1.  (estatistika)  izen · Datu-banaketa batean, aldagaiaren balio bakoitza agertzen den aldi kopurua.

maiztasun bakun

1.  (estatistika)  izen · Datu-banaketa batean, aldagaiaren balio bakoitza, maiztasun metatuetan ez bezala beste balioekin bildu gabe,  agertzen den aldi kopurua.

maiztasun enpiriko

1.  (estatistika)  izena · Behatutako maiztasun.

maiztasun erlatibo

1.  (estatistika)  izen · Datu-banaketa batean, aldagaiaren balio bakoitza hartzen duten datuen kopurua, portzentaje edo proportzio gisa adierazita.

maiztasun metatu

1.  (estatistika)  izen · Datu kuantitatiboen banaketa batean, aldagaiaren balio bakoitza edo hori baino txikiagoak direnak  agertzen diren aldi kopurua.

maiztasun-banaketa

1.  (estatistika)  izen · Aldagai estatistiko batek har ditzakeen balio edo modalitate desberdinetarako maiztasunak zehazten dituen adierazpidea, taula bidez edo grafikoki.

maiztasun-kurba

1.  (estatistika)  izen · Histograma edo maiztasunak irudikatzen dituen beste edozein grafikotan maiztasunak adierazten dituen lerroa leunduz sortzen den kurba.

maiztasun-poligono

1.  (estatistika)  izena · Histograma zutabeak lerro batez lotuz eratzen den diagrama estatistikoa, aldagaiaren ibiltartean zehar maiztasunen banaketa adierazten duena.

maiztasun-taula

1.  (estatistika)  izen · Aldagai estatistiko bati buruzko datuek hartzen dituzten balioak eta horien maiztasunak, haiek agertzen diren aldi kopurua alegia, azaltzen dituen taula ordenatua.

mapa isokrono

1.  (estatistika) (kartografia)  izen · Fenomeno edo ekintza aldi berean edo denbora tarte berean gertatzen den puntuak biltzen dituen mapa.

Markov-en kate

1.  (estatistika)  izena · Zorizko segida batean, aldi bakoitzeko emaitza diskretu gertagarri bakoitzaren probabilitatea aurreko aldiko emaitzaren mendean baino ez dagoen prozesu estokastikoa.

mesokurtiko

1.  (estatistika)  adjektiboa · Banaketa estatistiko bati buruz, banaketa normalaren antzeko kurtosi maila duena.

migrazio-hazkunde

1.  (estatistika)  izena · Migrazioen ondorioz herri, eskualde edo herrialde batean izandako biztanleria-aldaketa, positiboa nahiz negatiboa izan daitekeena.

mikrodatu

1.  (estatistika)  izen · Informazioaren bilketan edo behaketan jasotako datu-unitate edo maila txikiena.

moda absolutu

1.  (estatistika)  izena · Aldagai estatistikoaren beste balio guztiak baino maiztasun handiagoa duen balioa.

moda erlatibo

1.  (estatistika)  izena · Moda absolutua izan gabe, aldagai estatistikoaren inguruko balioek baino maiztasun handiagoa duen balioa.

modalitate

1.   izen · Zerbait burutu, garatu edo gauzatzeko modua.

2.  (hezkuntza)  izen · Espainiako batxilergoan, batxilergoaren adarretako bakoitza: zientzia eta teknologia, humanitaterak edo gizarte zientziak.

3.  (estatistika)  izen · Aldagai kualtitatibo batek hartzen dituen kategorietako bakoitza.

momentuen metodo

1.  (estatistika)  izena · Parametroen estimatzaileak eratzeko metodoa, populazio-momentuak lagin-momentuekin berdinduz eta sortzen diren ekuazioetatik parametroak bakanduz.

Montecarloko metodo

1.  (estatistika)  izen · Zoriz gertatzen diren fenomenoak simulatzeko teknika, zorizko zenbakietatik probabilitate desberdinen araberako emaitza artifizialak sortzea helburu duena.

obesitate-tasa

1.  (estatistika)  izen · Obesitatea, definizio zehatz baten arabera, pairatzen duten gizabanakoen portzentajea populazio batean, maiz eskualdearen, sexuaren eta adinaren arabera bereizita.

oktil

1.  (estatistika)  izen · Maiztasun- edo probabilitate-banaketa bat %100/8=%12.5eko maiztasun edo probabilitateko zortzi tartetan banatzen duten zazpi balioetako bakoitza.

2.  (estatistika)  izen · Delako balioek banatzen dituzten lau tarte edo zatietako bakoitza, ordinala aurrez adierazita (lehen oktila, ..., zortzigarren oktila).

onarpen-laginketa

1.  (estatistika)  izen · Ekoitzitako edo erositako produktu-unitateen lote baten gainean egindako laginketa, zeinaren bitartez lotea onartu edo erredusatu behar den erabakitzen den.

operazionalizazio

1.  (estatistika)  izen · Ikerketa zientifiko batean, jarrera, iritzia eta bestelako kontzeptu abstraktuak nola neurtu behar diren zehaztasunez definitzeko prozesua.

orokorgarritasun

1.  (estatistika)  izen · Jasotako lagin edo kasu bakan batzuetatik ateratzen diren ondorio orokorren baliozkotasuna.

panel-datu

1.  (estatistika)  izen · Gizabanako-talde jakin bati denboran zehar une desberdinetan jasotako datuetako bakoitza.

parametriko

1.  (matematika) (estatistika)  izena · Parametroa duena.

parametrodun

1.  (matematika) (estatistika)  izena · Parametrikoa.

Pascal-en banaketa

1.  (estatistika)  izena · Banaketa binomial negatibo.

Pearson-en kontigentzia-koefiziente

1.  (estatistika)  izena · Kontingentzia-taula batetik abiaturik, bi aldagai kualitatiboen arteko asoziazioa neurtzen duen koefiziente estatistikoa.

Pearson-en kurtosi-koefiziente

1.  (estatistika)  izena · Banaketa estatistiko baten kurtosi edo zorroztasuna neurtzeko estatistikoa, laugarren mailako momentu zentrala zati laura jasotako desbideratze estandarra eginez kalkulatzen dena.

pertzentil

1.  (estatistika)  izen · Maiztasun- edo probabilitate-banaketa bat %1eko maiztasun edo probabilitateko 100 tartetan banatzen duten 99 balioetako bakoitza.

2.  (estatistika)  izen · Delako balioek banatzen dituzten 100 tarte edo zatietako bakoitza, ordinala aurrez adierazita (lehen pertzentila, bigarren pertzentila, ..., 100garren pertzentila).

platikurtiko

1.  (estatistika)  adjektiboa · Banaketa estatistiko bati buruz, banaketa normala baino kurtosi maila txikiagoa duena.

ponderazio-koefiziente

1.  (estatistika)  izena · Haztapen-koefiziente.

populazio finitu

1.  (estatistika)  izena · Haren elementuak edo unitateak banan-banan zerrendatu daitezkeen populazio estatistikoa.

populazio itxi

1.  (estatistika)  izen · Migraziorik gabeko populazioa eta beraz haren tamaina jaiotza eta heriotza kopuruen mendean baino ez dagoena.

populazio-bariantza

1.  (estatistika)  izena · Populazio oso gisa hartzen den datu multzo bateko bariantza.

2.  (estatistika)  izena · Populazio bateko bariantza, parametro ezezagun gisa lagin-bariantzaren bitartez estimatu ohi dena.

3.  (estatistika)  izena · Probabilitate-eredu bateko bariantza.

populazio-momentu

1.  (estatistika)  izena · Populazio edo eredu estatistiko bat ezaugarritzen duten eta formula estandar baten arabera kalkulatzen diren balio ordenatuetako bakoitza.

proba estatistiko

1.  (estatistika)  izena · Hipotesi-proba.

probabilitate bayestar

1.  (estatistika)  izena · Bayes-en teoreman oinarrituta, parametro estatistiko ezezagunei buruzko probabilitateetatik abiaturik, haiek eskuratu diren datuen arabera moldatuta eskuratzen diren probabilitateetako bakoit

probabilitate enpiriko

1.  (estatistika)  izena · Aldi batzuetan zehar, gertaera bat gauzatu edo balio jakin bat suertatu den aldi kopuruaren proportzioa.

probabilitate esperimental

1.  (estatistika)  izena · Saiakuntza edo behaketa errepikatu batean gertaera jakin bat gauzatzen den aldi kopuruaren proportzioaren bitartez kalkulatzen den probabilitatea.

probabilitate frekuentista

1.  (estatistika)  izena · Zorizko gertaera baten probabilitatea hura agertzen den aldi kopuruen proportzio gisa hartzen duen probabilitatearen interpretazioa.

probabilitate frekuentzial

1.  (estatistika)  izena · Zorizko gertaera baten maiztasun erlatiboa edo hura agertzen den aldien proportzioa, gertaera horren probabilitate gisa hartzen dena.

probabilitate klasiko

1.  (estatistika)  izena · Zorizko saiakuntza bateko kasu gertagarri guztietatik, gertaera jakin bat emaitza edo ondorio duten aldeko kasuen proportzio gisa kalkulatzen den probabilitatea.

probabilitate subjektibo

1.  (estatistika)  izena · Gertaera bati buruz, hartaz duen ziurgabetasuna nahiz uste eta sinesmenen multzoa kontuan harturik, subjektu batek zenbatetsi edo estimatu egiten duen probabilitatea.

probabilitate-laginketa

1.  (estatistika)  izen · Populaziotik lagineko elementuak zoriz edo ausaz aukeratzen dituen teknika eta metodoa.

probabilitate-teoria

1.  (estatistika)  izena · Probabilitatearen eta zorizko fenomenoen eraketa matematikoa latzen duen matematikaren adarra, estatistikaren oinarri gisa erabiltzen dena.

probarako estatistiko

1.  (estatistika)  izena · Proba estatistiko bat garatzeko erabiltzen den estatistikoa.

proiekzio demografiko

1.  (estatistika)  izen · Lurralde bateko populazio edo biztanleriaren eta horren ezaugarrien bilakaerari buruz egiten den aurreikuspena, datu historikoetan oinarrituta.

puntu-estimazio

1.  (estatistika)  izena · Populazio bateko parametro bat estimatzeko modua, estimatzaile bat harturik, horren balioa kalkulatu eta parametroaren estimazio gisa hartzen duena zuzenean.

puntu-hodei

1.  (estatistika)  izen · Bi aldagairi buruzko baterako datuak kartesiar diagrama batean puntu banaz irudikatzen dituen diagrama estatistikoa, aldagaien arteko korrelazioa esploratzeko erabiltzen dena.

puntuzko estimazio

1.  (estatistika)  izena · Puntu-estimazio.

sakabanatze-neurri

1.  (estatistika)  izena · Aldagai estatistiko kuantitatibo batez mintzatuz, datuen arteko distantzia edo, zehazkiago, datuak zentro-neurri batetik orohar zenbat desbideratzen diren adierazten duen neurri estatistikoa.

sektore-diagrama

1.  (estatistika)  izena · Maiztasun-banaketa bateko kategoria edo balioak zirkulu bateko kolore desberdinetako sektoreetan haien maiztasunen arabera banatzen dituen diagrama.

Sheppard-en zuzenketa

1.  (estatistika)  izen · Tartetan bildutako datuen estatistikoak klase-marka harturik kalkulatzen direnean proposatzen den kalkulu-zuzenketa.

Student-en t banaketa

1.  (estatistika)  izena · Kanpai itxurako probabilitate-banaketa simetrikoa, banaketa normalaren antzekoa, populazio normal baten bariantza ezaguna ez denean estatistiko baten lagin-banaketa gisa agertzen dena.

Sturges-en erregela

1.  (estatistika)  izena · Lagin-tamainatik abiaturik histograma eratzeko tarte kopuru egoki bat ematen duen formula (Herbert Sturges, 1926).

T puntuazio

1.  (estatistika)  izen · Aldagai kuantitatibo bati buruzko datuei aplikaturiko aldagai-aldaketa baten emaitza, 50 puntuko batezbestekoa eta 10 puntuko desbideratzea izan ditzan.

tarte karakteristiko

1.  (estatistika)  izena · Probabilitate-banaketa batean, batezbestekoaren inguruan probabilitate jakina hartzen duen tarte simetrikoa.

tarte-estimazio

1.  (estatistika)  izena · Estimatzaile baten balioan oinarrituta parametro estatistiko ezezagun bati buruz kalkulatzen den tartea, konfiantza-maila jakina duena.

tarte-ordezkari

1.  (estatistika)  izena · Klase-marka.

tarte-zabalera

1.  (matematika) (aldaera)  izena · Tarte-luzera.

2.  (estatistika) (aldaera)  izena · Klase-zabalera

tartetan bildutako datu-banaketa

1.  (estatistika)  izena · Klase-tartetan bildu diren datu kuantitatiboen maiztasun-banaketa estatistikoa.

tartezko estimazio

1.  (estatistika)  izena · Tarte-estimazio.

tertzil

1.  (estatistika)  izen · Maiztasun- edo probabilitate-banaketa bat %100/3=%33.33ko maiztasun edo probabilitateko hiru tartetan banatzen duten bi balioetako bakoitza.

2.  (estatistika)  izen · Delako balioek banatzen dituzten hiru tarte edo zatietako bakoitza, ordinala aurrez adierazita (lehen tertzila, bigarren tertzila eta hirugarren tertzila).

tipifikatu

1.  (estatistika)  aditza · Aldagai estatistiko bati bere batezbestekoa kendu eta emaitza desbideratze estandarrarekin zatitu.

trantsizio-probabilitate

1.  (estatistika)  izena · Egoera jakin batetik egoera jakin batera igarotzeko probabilitatea, Markov-en kateetan eta bestelako probabilitate-ereduetan erabiltzen dena.

tratamendu estatistiko

1.  (estatistika)  izen · Datu-multzo jakin eta konkretu bati aplikatzen zaizkion teknika edo prozedura estatistikoen multzoa, haietatik informazio jakingarria erauzteko asmoz.

U itxurako banaketa

1.  (estatistika)  izen · Maiztasun edo probabilitate handienak mutur bietan dituen banaketa estatistikoa.

unibertso

1.  (astronomia)  izen · Espazioan eta denboran existitzen den guztia.

2.  (estatistika)  izen · Ikergai den multzo edo kolektiboa osoa, nondik lagina erauziko den.

urte arteko tasa

1.  (estatistika)  izen · Urte bateko hilabete batetik aurreko urteko hilabete berdinarekin alderaturik magnitude batek izan duen aldaketa adierazten duen portzentajea.

winsorizazio

1.  (estatistika)  izen · Datu kuantitatiboen multzo batean, muturreko datuak erdialdeko datu gertuenarekin berdintzea, datu atipikoen eragina baztertzeko.

zehapen-ahalmen

1.  (estatistika)  izena · Zehapen-espedienteak zabaldu eta zehapenak ezartzeko administrazio publikoari edo beste erakunde bati dagokion eskumen eta ahalmena.

zenbaki-eskala

1.  (kartografia) (estatistika)  izena · Zenbakizko eskala.

zenbakizko eskala

1.  (kartografia)  izena · Mapa batean mapako distantzien eta distantzien arteko proportzioa adierazten duen zatikia, mapako distantzia bati zenbateko distantzia erreala dagokion kalkulatzeko erabiltzen dena.

2.  (estatistika)  izena · Zenbakiz neurtzen duen neurketa-eskala, partikularzki tarte-eskala eta arrazoi-eskala.

zentil

1.  (estatistika)  izena · Pertzentil.

zentroide

1.  (estatistika)  izen · Elementu batzuen artean jasotako aldagaien batezbestekoek osatzen duten puntua.

zentsu-sekzio

1.  (estatistika)  izen · Zentsua osatu eta hango biztanleriari buruzko datu estatistikoak jasotzeko asmoz, lurralde bat banatzen den eremu administratibo eta geografikoetako bakoitza.

zorizko abiaburu

1.  (estatistika)  izen · Laginketa sistematikoan lehenengo hautespen-tartetik zoriz aukeratzen den elementua.

zorizko aldagai

1.  (estatistika)  izen · Zorizko gertaera baten emaitza bakoitzari zenbaki bat esleitzen dion aldagaia.

zorizko esperimentu

1.  (estatistika)  izena · Zorizko saiakuntza.

zorizko hautapen

1.  (estatistika)  izena · Multzo batetik elementuak aukeratzerakoan, eta bereziki laginketa egiterakoan, haiek zoriz aukeratzea.

zorizko saiakuntza

1.  (estatistika)  izena · Hainbat emaitza posible eta aurreikusezinak izan ditzakeen saiakuntza edo fenomenoa.

zorizkotu

1.  (estatistika)  aditz · Esleipen edo banaketa prozesu bat zoriz edo ausaz garatu.

Artikulurik faltan botatzen al duzu?

Osatu ezazu hurrengo galdetegia, zure eskaera lehenbailehen argitaratzen saiatuko gara


logo
gizapedia.org
Ausazko hitza